Chúng tôi giúp khách hàng hiểu rõ nhu cầu và hành vi của khách hàng bằng phát triển thương hiệu, tiếp cận và phải triển hành động từ kết quả nghiên cứu. Chúng tôi giúp khách hàng xác định khách hàng mục tiêu qua những ưu điểm so với đối thủ cạnh tranh để đưa ra những quyết định và phân chia nguồn lực hợp lý. Chúng tôi phát triển chiến lược phân tích, giúp khách hàng tạo sự cạnh tranh từ thông tin dữ liệu phân tích. Chúng tôi dùng phân tích để đưa ra những lựa chọn hỗ trợ, giúp khách hàng phát triển hiệu quả công việc qua việc sử dụng dữ liệu phân tích một các sáng tạo. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nhanh chóng xác định những giải pháp cũng như chiến lược và những cải thiển giúp tăng doanh số.

Chương trình Cross sell - upsell

Nó có thể tốn gấp bốn lần để bán cho khách hàng mới so...

Phân tích trải nghiệm khách hàng

Hành trình khách hàng - từ thông báo đến khách hàng của bạn...

Phân loại khách hàng

Khi một doanh nghiêp xác định được thị trường mục tiêu -...

Tiếp cận khách hàng

Tiếp cận khách hàng là khuyến khích khàng hàng của bạn tương...

Chiến lược tiếp cận thị trường

Mỗi doanh nghiệp có một quy trình tiếp cận thị trường khác...