Mở rộng thương hiệu

Mở rộng thương hiệu: Đâu là những thành phần cốt lỗi và mở rộng của thương hiệu gốc, những thành phần này có ý nghĩa trong loại hình đang được cân nhắc không?
Liệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới có được phát triển trong thời gian và khả năng cho phép?
Thể loại mới có kích cỡ, tính cạnh tranh ra sao? Năng lực cốt lõi có thể nâng tầm lên theo cách có ý nghĩa hay không?

Mở rộng thương hiệu - hay kéo giãn thương hiệu - là cách để doanh nghiệp đi vào lĩnh vực mới với những thương hiệu đang có sẵn. Nó dựa vào tiền đề rằng thương hiệu là tải sản quý giá có thể và nên được mở rộng theo lựa chọn. Khi được thực hiện hiệu quả, việc mở rộng thương hiệu sẽ cho phép một doanh nghiệp:
Làm mạnh và xây dựng thương hiệu
Tăng khả năng thành công trong phát triển kinh doanh
Giảm chi phí cho việc phát triển kinh doanh mới
Lợi ích của việc nâng tầm thương hiệu và tạo dựng thương hiệu mới bao gồm nhận thức nhanh chóng, tạo uy tín. tăng tính cạnh tranh, tăng doanh thu và chi tiêu hiệu quả.


Tái xây dựng thương hiệu

Tái xây dựng doanh nghiệp là một trong những thử thách phức tạp và căn bản...

Nghiên cứu và đánh giá thương hiệu

Nghiên cứu: làm cách nào để khách hàng sử dụng sản phẩm và thương hiệu?...