Chương trình Cross sell - upsell

Nó có thể tốn gấp bốn lần để bán cho khách hàng mới so với khách hàng cũ. Áp dụng phương pháp cross-sell và up-sell cho những người đã khách hàng đang có sẵn, daonh nghiệp có thể bán nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn, giảm chi phí sales, tăng độ trung thành của khách hàng và tạo ra doanh thu. Nó có nghĩa là xây dựng các mối quan hệt với các ban ngành khác nhau ở cùng doanh nghiệp hoặc với những doanh nghiệp gắn với khách hàng của bạn, ví dụ như công ty con. Bạn có thể up-sell khi bạn tăng kích cỡ của những đơn hàng đang có - ví dụ, tăng số lượng, một sản phẩm nâng cấp hoặc một hợp đồng gia hạn. Phương pháp này giảm chu kỳ sales bằng cách nắm lấy những kết nối lớn ngay lập tức. Chúng tôi sẽ giúp bạn giảm chi phí chăm sóc khách hàng bằng cách sử dụng cơ hội để cross-sell hoặc up-sell. Loại chương trình này cần một kế hoạch chi tiết và phương pháp thực thi hiệu quả để tránh những rủi ro phổ biến. Có nhiều phương pháp để nối khoảng cách giữa chăm sóc khách haàng à kĩ năng bán hàng. Bao gồm những đề xuất phù hợp, nội dung hiệu quả, huấn luyện năng suất cao và các phương pháp tính toán thực tế. Phát triển những đề nghị hợp lý. Làm cho những đề nghị này thu hút. Dùng hạn hoặc giảm giá đặc biệt. Đại diện chăm sóc khách hàng và khách hàng phải cảm thấy được lý do để chấp nhận đề nghị khi ở trên điện thoại, đảm bảo lời đề nghị phù hợp với khách hàng. Nhìn vào lịch sử mua hàng 


Phân loại khách hàng

Khi một doanh nghiêp xác định được thị trường mục tiêu - mọi người sẽ...

Tiếp cận khách hàng

Tiếp cận khách hàng là khuyến khích khàng hàng của bạn tương tác và chia sẻ...

Chiến lược tiếp cận thị trường

Mỗi doanh nghiệp có một quy trình tiếp cận thị trường khác nhau. Nhưng chức...

Phân tích trải nghiệm khách hàng

Hành trình khách hàng - từ thông báo đến khách hàng của bạn về dịch vụ cho...