Chiến lược tiếp cận thị trường

Mỗi doanh nghiệp có một quy trình tiếp cận thị trường khác nhau. Nhưng chức năng tiếp cận thị trường, ví dụ như sales, marketing, và quản lý sản phẩm, thường bị tách biệt khỏi những thay đổi trên thị trường, từ những chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp, hay kể cả tách biệt lẫn nhau. Mô hình khách hàng và các tiêu chí lựa chọn mục tiêu được dùng để thông báo và thu hẹp mục tiêu chính. Đươc dẫn dắt bởi những chuyên viên tư vấn marketing của chúng tôi, mội buổi hội thảo lựa chọn mục tiêu có thể sẽ được tổ chức để phân chia các mục tiêu theo từng tiêu chí. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống tiếp cận thi trường mạnh mẽ. Chúng tôi xem hệ thống tiếp cận thị trường là con đường dẫn đến thành công. Hiểu được khách hàng, cho phép họ triển khai nguồn lực sales đến những cơ hội giá trị cao với từng phâ khúc khách hàng và kênh buôn bán.


Phân loại khách hàng

Khi một doanh nghiêp xác định được thị trường mục tiêu - mọi người sẽ...

Phân tích trải nghiệm khách hàng

Hành trình khách hàng - từ thông báo đến khách hàng của bạn về dịch vụ cho...

Chương trình Cross sell - upsell

Nó có thể tốn gấp bốn lần để bán cho khách hàng mới so với khách hàng cũ....

Tiếp cận khách hàng

Tiếp cận khách hàng là khuyến khích khàng hàng của bạn tương tác và chia sẻ...